Praca

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie

przy al. Kasztanów 12

ogłasza nabór na stanowisko:

Dozorcy

 • Adres szkoły:

al. Kasztanów 12

05-500 Piaseczno

 • Określenie stanowiska :

Dozorca

Wymiar etatu:  1  

 • Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności  dokumentów lub przestępstwo skarbowe.
 • Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, uczciwość, zdolności organizacyjne, dyspozycyjność.
 • Zakres obowiązków:

– czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całości mienia szkolnego

– dokonywanie obchodów wokół terenu szkoły i wewnątrz budynku w celu sprawdzenia ewentualnych zagrożeń

– nadzorowanie wejścia głównego do szkoły

– zamykanie i otwieranie budynku szkoły

– wykonywanie drobnych prac naprawczych

– utrzymywanie czystości wokół budynku szkoły

 • Wymagane dokumenty :

–    curriculum vitae wraz z  oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz.U. nr 133, poz. 883)

–     podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie jednostki osobiście lub za pomocą poczty do dnia 17 grudnia 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze, al. Kasztanów 12, 05-500 Piaseczno
z dopiskiem: „Oferta  na stanowisko dozorcy ” lub poczty elektronicznej szkola@krauzowka.pl

Dokumenty, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor szkoły powoła komisję, która przeprowadzi rozmowy z uprzednio wybranymi kandydatami. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy   informacyjnej w budynku szkoły.