Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie (dalej także jako „Krauzówka”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • strona nie posiada narzędzia ułatwień dostępu,
 • strona nie posiada odpowiednich kontrastów,
 • brak możliwości wstrzymania rotacji slajdera na stronie głównej,
 • istnieje jeden dodatkowy sposób dotarcia do treści na stronie: wyszukiwarka,
 • występuje tekst w postaci grafiki,
 • brak możliwości zmiany wielkości interlinii oraz odstępów między wyrazami
 • i literami,
 • parsowanie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego profesjonalnie świadczącego usługi w tym zakresie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Kortylewska.
 • E-mail: a.kortylewska@krauzowka.pl
 • Telefon: (22)7567314

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie
 • Adres: 05-500 Piaseczno, al. Kasztanów 12
 • E-mail: szkola@krauzowka.pl
 • Telefon: (22)7567314

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku szkoły znajdują się dwa wejścia. Wejście główne od ul. Bukowej ze schodami oraz od al. Kasztanów z wjazdem bezpośrednio do budynku dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z trzech kondygnacji w starej części oraz dwóch kondygnacji w nowej części. W budynku znajduje się jedna platforma pionowa – winda oraz dwie platformy poziome, dzięki którym można dotrzeć w każde miejsce w szkole. Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej poza kondygnacją w piwnicy. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest do niej bezpośredni dostęp. W budynku nie ma informacji głosowych oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym. Zarówno na terenie szkoły jak i przed szkołą na obu ulicach znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Niezgodności strony internetowej wynikają z faktu, iż część materiałów została zamieszczona wcześniej, dla części zapewniono dostęp nieelektroniczny.

Zagadnienia te zostaną rozwiązane do końca 2021 r.